Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:
 • kontrolu formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • zúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • vedenie hlavnej účtovej knihy
 • vedenie denníka účtovných dokladov
 • vedenie knihy analytickej evidencie
 • vedenie saldokonta pohľadávok a záväzkov
 • mesačné spracovanie prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch
 • evidenciu daňových dokladov DPH, spracovanie mesačných resp. štvrťročných daňových priznaní DPH
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie evidencie krátkodobého majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • spracovanie účtovnej uzávierky a závierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie účtovných výkazov a Poznámok
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov ku dňu uzávierky
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu